תקנון

ברוכים הבאים לאתר igemel-net.co.il (להלן: "האתר").

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר igemel-net.co.il. המונח "האתר" מתייחס לכל חלקיו ותכניו של האתר, לרבות כל מידע הקיים בו, בין אם נראה לעיני המשתמשים ובין אם לאו.

 1. כללי
  1. תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים במידה שווה.
  1. הסכמת הגולש

המשך גלישתך ושימושך באתר מהווה הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ולהיות התקנון מסמך משפטי מחייב בינך לבין האתר.

האחריות המלאה לידיעת תנאי שימוש אלו, חלה על המשתמש בלבד, וכל כניסה ושימוש באתר מעידים על הסכמת המשתמש.

ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתקנון, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות שימוש במידע ובשירותים הקיימים בו.

יודגש, כי השימוש במערכת האתר כפופה להצהרות ולתנאים המופיעים בתקנון זה ו/או באתר.

 1. עדכון ושינוי התקנון

האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים החל ממועד פרסומם באתר. על כן, האחריות על המשתמש להתעדכן בשינויים הנעשים בתנאי השימוש, וזאת בכל כניסה ושימוש באתר.  

התקנון עודכן לאחרונה ביום ה-10 לחודש דצמבר, שנת 2023 (כ"ז בכסלו, התשפ"ד).

 • מטרת האתר
  • האתר מיועד לאפשר לגולשים לבצע השוואה פשוטה וחכמה, ללא תשלום, בין כלל המוצרים הפיננסים והפנסיוניים של חברות הביטוח ובתי ההשקעות, כדוגמת קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וחיסכון לכל ילד.
  • ההשוואה נעשית עפ"י נתונים הנאספים מאתרי רשות שוק ההון הממשלתיים – גמל נט, פנסיה נט וביטוח נט – באמצעות מערכת API מובנת, ולשם הנגשה ברורה ופשוטה של המידע המתקבל.
 • הגבלת אחריות לגבי שימוש בשירותי האתר ותקינותו
  • הנתונים המובאים לרשותך ולשימושך באתר נאספים מאתרי שוק ההון, ומוצעים לך כפי שנמצאו במאגרי מידע אלו. על כן, הנתונים מובאים ללא אחריות, והאתר אינו אחראי לבדוק את אמיתות המידע המוצג באמצעות חיבור לנתוני רשות שוק ההון, ובהתאם לכך אינו נושא באחריות לשיבושים, טעויות, או השמטות כלשהם העלולים להימצא באתר. 
  • האתר אוסף מידע פיננסי מאתרי רשות שוק ההון, וחושף אותו לרשותך ללא תשלום, ובצורה פשוטה ברורה ועדכנית ככל הניתן. אולם, אין מתחייב כי באתר לא יחולו ליקויים ו/או תקלות ו/או טעויות במידע. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות ויכולים להשתנות.
  • בנוסף, אין להסתמך על המחשבונים המופיעים באתר לצורך ביצוע עסקאות או פעולות, שכן אין האתר מתחייב שלא יחולו ליקויים, תקלות או טעויות חישוב במחשבונים אלה. המחשבונים נועדו לשמש ככלי עזר נוסף, ולהצלבת נתונים עם מחשבונים וחישובים אחרים.  
  • על כן, בעלת האתר, מנהל האתר, מפעילי האתר, עובדיו ומי מטעמו, לא יהיו אחראים לאמיתות המידע, ולא יישאו באחריות ישירה או עקיפה, בגין תוצאות, נזקים או הפסדים כלשהם ו/או עוגמת נפש שתיגרם למשתמש או לצד ג' בשל המידע הקיים באתר או בשל השימוש בו, ופוטרת בזאת את האתר מכל אחריות כזו. השימוש במידע המצוי באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.
  • המשתמש יכול להשאיר פרטים אישים באמצעות טופס השארת פרטים לייעוץ ועזרה המופיע באתר. ידוע למשתמש כי המידע שימסור ישמש לקבלת פניות והצעות שיווקיות מאיתנו ו/או מצדדים שלישיים העובדים איתנו. הנהלת האתר לא תישא באחריות בשל מועד ואופן יצירת קשר עם המשתמש ו/או בשל ייעוץ שניתן למשתמש ו/או תוצאות הייעוץ.
  • האתר אינו מתחייב כי לא יחולו בפעולות המערכת תקלות, כשלים טכניים ("Bugs"), וכיוצא בזאת.הנהלת האתר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, בין אם לצורך תחזוקתו ובין אם לצרכים אחרים, לערוך באתר שינויים, לדרוש תשלום, ולהסיר מהאתר מידע, כל זאת ללא צורך בהודעה או התראה מוקדמת ו/או בידיעת והסכמת המשתמש. לא יינקטו נגד האתר צעדים משפטיים ולא יינתן פיצוי כספי או אחר למשתמש, בגין ליקויים ו/או אובדן מידע שנשמר באזור האישי ו/או הפסקת אפשרות השימוש באתר. 
  • במידה ומשתמש נתקל בטעות המצויה באתרנו, יוכל ליצור איתנו קשר באמצעות פנייה במקום המיועד לכך באתר, ואנו נבחן זאת ונתקן במידת הצורך.
 • קניין רוחני ותכני האתר
  • כל התכנים והחומרים המצויים באתר, לרבות קוד האתר, עיצוב האתר, סימני המסחר, קבצי המידה, הטקסטים, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, הינם רכושה הבלעדי של בעלת האתר, ואין המשתמש רשאי לעשות בהם כל שימוש מבלי אישור כתוב מראש של בעלת האתר. בכלל זאת, אין להעתיק, להפיץ, לעבד, לפרסם, לחקות ולשכפל כל תוכן או מדיה הקיימת באתר, מבלי לקבל את הסכמת בעלת האתר בכתב ומראש.
  • מתן אפשרות לשיתוף תכנים המופיעים באתר ברשתות החברתיות, באי-מייל או בסלולארי, אינו מהווה שום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש בתכנים ללא קבלת אישור כאמור מפורשות ובכתב.
  • האתר מציג, כשירות למשתמשים, מידע והסברים אודות מוצרים פיננסים. יודגש, כי מידע זה אינו מהווה כל המלצה או ייעוץ לביצוע השקעה או פעולה כלשהי. המוצרים והמידע אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ופרטני. המשתמש מבין ויודע כי כל פעולה אופרטיבית הנעשית על בסיס האמור באתר, הינה באחריותו הבלעדית. כמו כן, המידע הקיים באתר אינו מחייב, אינו בעל נפקות משפטית, ואינו יכול להוות עילה לתביעה כלשהי.
  • התכנים באתר ניתנים למשתמש כפי שהם, ולא מותאמים לו באופן פרטני. על כן, המשתמש לא יוכל לבוא בטענות כלפי הנהלת האתר, בשל אופן הופעת התכנים, המגבלות, וההתאמות לצרכיו של המשתמש.
 • אופן השימוש באתר ובשירותים המסופקים על ידו
  • הגולש רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות ופרטיות בלבד.
  • ישנם שירותים המסופקים על ידי האתר, אשר טעונים הרשמה ו/או מסירת פרטים אישיים ו/או פרטי יצירת קשר עם המשתמש. ידוע למשתמש כי עליו למסור פרטים נכונים ואמיתיים אודותיו וכי אין גולש רשאי למסור פרטים של צדדים אחרים שלא הביעו הסכמתם לתנאי השימוש המפורטים כאן.  
 • פרטיות ומידע
  • האתר שומר מידע סטטיסטי ואגבי, כמו מילות חיפוש, כתובות IP וכיוצא בכך, אך אין במידע זה כדי לזהות גולש באופן אישי.
  • המשתמש מודע לכך שהאתר עושה שימוש בקבצי "Cookies" (עוגיות) לצורך שמירת מידע והתאמת האתר להעדפותיו של המשתמש.
  • רישום משתמש לאתר כרוך במסירת מידע פרטי מצידו: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומסלולי השקעה וחסכון המעניינים אותו. פרטים אלו ישמרו במאגר הנתונים של האתר. המשתמש אינו חייב למסור מידע זה, אך לא יוכל להשתמש בשירותים המוצעים למשתמשים הרשומים לאתר, ולא יוכל לנהל תיק אישי באתר. רישומך לאתר מהווה הסכמתך לשמירת המידע אודותיך, ומהווה הודעה בהתאם לס' 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
  • המשתמש יכול לפתוח תיק אישי באתר ולצפות בכל המסלולים הפיננסיים. על מנת לייצר תיק אישי באתר, תידרש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, ולבחור סיסמא שתשמש אותך בעת התחברות לאתר. באחריותך לשמור את הסיסמא במקום בטוח וללא גישה לאחרים, וכן לשנותה מעת לעת. יודגש, כי במידה והסיסמא נחשפה לעיניים לא רצויות וללא רשותך, מומלץ לשנות את הסיסמה לאתר וכן להודיע לנו על כך. כמו כן, חל איסור להתחבר למערכת באמצעות פרטים של אדם אחר, ללא רשותו, והתחזות כזו מהווה עבירה פלילית.  
  • המשתמש יוכל להשאיר פרטיו באמצעות טופס השארת פרטים לייעוץ ועזרה המופיע באתר. המשתמש מודע לכך שמסירת פרטיו האישיים ישמשו לקבלת פניות והצעות שיווקיות מאיתנו ו/או מצדדים שלישיים.
  • המשתמש רשאי למחוק בכל עת את חשבונו באתר. כמו כן, המשתמש יכול לעדכן, לשנות, או למחוק מידע אודותיו שנשמר במאגרי המידע של האתר.
  • הנהלת האתר תהא רשאית להשתמש במידע שנאסף אודות המשתמשים באתר, לצורך שיפור השירותים, ניתוחים סטטיסטיים וצרכים מסחריים אחרים. הנהלת האתר מתחייבת לדאוג כי הנתונים המאוחסנים בשרת לא יועברו לצדדים שלישיים, אלא לפי האמור בתקנון זה, או אם המשתמש יביע את רצונו בכך.
  • האתר מתחייב כי במידה והמשתמש יבקש במפורש למחוק מידע אישי אודותיו ממאגרי המידע של האתר, הדבר ייעשה בהקדם האפשרי, והאתר לא ייעשה עוד במידע זה שימוש לצרכי האתר. 
  • גלישה ושימוש באתר שלנו, בין כמשתמש רשום ובין כמשתמש לא רשום, מהווה הסכמה מצד המשתמש למדיניות הפרטיות כאמור.
 • דיוור ישיר
  • באם בחרת להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, ייעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני או הטלפון שמסרת, על מנת לשלוח לך הודעות שיווקיות ועדכונים (בדוא"ל, מסרונים, ב- Whatsapp או בדרך אחרת). כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באמצעות מערכת שיווקית זו מוצרים פיננסים ופנסיוניים של חברות ביטוח ובתי השקעות או כל מידע אחר. יודגש כי מסירת כתובת הדואר האלקטרוני וכן השימוש באתר, מהווה הסכמת המשתמש (וכל שאר המשתמשים בכתובות אלו, אם קיימים) לקבלת הודעות שיווקיות כאמור. 
  • משתמש יכול לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, ויכול לבחור בכל עת להסיר את עצמו מרשימה זו באמצעות הוראות וקישור המצורף בתחתית הודעות התפוצה המגיעות לכתובת הדואר האלקטרוני.
  • המשתמש מצהיר כי נתוניו האישים באתר, ישמשו לצורכי דיוור ישיר לכתובת הדואר האלקטרונית ו/או בכל דרך התקשרות אחרת, כל עוד המשתמש לא ביקש אחרת במפורש ובכתב.  
 • שירות לקוחות

בכל שאלה באשר לתכנים והשירותים המוצעים לך באתר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות טופס פנייה במקום המיועד לכך באתר, ו/או באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת support@igemel-net.co.il, ו/או באמצעות יצירת קשר בטלפון 077-2305569.

 • סמכות שיפוט וברירת דין

ברירת הדין וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בנוגע לכל הקשור לאתר, לשירותים הניתנים בו ולתקנון זה, לרבות כל מחלוקת אחרת בין משתמש בפעילות האתר לבין האתר, תהיה אך ורק עפ"י הדין הישראלי, ותתברר בישראל באמצעות בתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב.